Your browser does not support JavaScript!


LCD輪播

捐款芳名錄

鄭再興 學長(EMBA-6)          雷科股份有限公司          謝進南 學長(EMBA-2)          

 


韓育霖 學長(EMBA-8)          黃烱輝 學長(EMBA-14)
中山戈12(E18&AP104)↓ 
舊振南品牌中心-李雄慶 學長(EMBA-6)         張德盛 學長(EMBA-1)150
蔡煜麒 學長(EMBA-3)

 


xxxxx

 


黃德成 學長(EMBA-12)           床的世界-陳英傑 學長(EMBA-13)         
 


XXX

 
 


XX

陳世哲 院長(管理學院)            陳建榮 學長(EMBA-11)         邱莉雯 學姐(EMBA-11)         
林中進 學長(EMBA-07)          國立中山大學管理學院EMBA校友會 
蔡崇禮 學長(EMBA-03)          黃來福 學長(EMBA-03)          梁敏鴻 學長(EMBA-18)

 

X

林東清執行長
蘇成達 學長(EMBA-08)          林翠鳳 學姐(EMBA-13)           陳雪音 學姐(EMBA-08)
建德工業                             陳珍麗 學姐(EMBA-16)           莊婷婷 學姐(EMBA-16)
張文雄 學長(CSEMBA-2)        張鴻熙 學長(EMBA-17)          陳暐仁 學長(APEMBA-103)
黃鈺靜 學姐(APEMBA-104)    黃麗華 學姊(人管所84級)          郭仕杰 學長(EMBA-18)

 


V

洪千筑 主任(管理學院)             黃雁紅 學姐(EMBA-11)          林億彰 學長(EMBA-11)
陳燕貞 學姐(EMBA-16)           鄧陳銘 學長(IEMBA-2)           陳佳君 學姐(EMBA-14)
蕭預銘 學長(EMBA-13)           蔡敏文 學長(EMBA-08)          曾崑章 學長(EMBA-18)
陳英傑 學長(EMBA-13)     段逸君 學姐(EMBA-13)           洪麗玉 學姐(EMBA-14)           張慧蘭 學姐(EMBA-14)
呂政杰 學長(EMBA-14)           佘源健 學長(EMBA-14)           陳真貞 學姐(EMBA-14)
曾昭仁 學長(EMBA-14)           李正聰 學長(EMBA-14)           黃章益 學長(EMBA-14)           
林恭言 學長(EMBA-14)           蔡政勳 學長(企管系-82)           扶  正 學長(EMBA-14)
王任秋 學長(EMBA-14)           徐國華 學長(EMBA-14)           王復華 學姐(EMBA-14)           
傅旭昇 學長(EMBA-13)           楊旭國際                              林世鴻 學長(EMBA-13)
黃德成 學長(EMBA-12)           盧明志 學長(EMBA-05)           黃福祥 學長(EMBA-08)        
謝育仁 學長(EMBA-08)           劉信陸 學長(EMBA-09)           王家荺 學姐(EMBA-10)
林俊男 學姐(EMBA-15)           郭高昇 學長(EMBA-15)           楊崇明 學長(EMBA-10)
徐玥圓 學姐(EMBA-10)           吳文耀 學長(EMBA-11)           賴昭賢 學長(EMBA-11)
林世昌 學長(EMBA-11)           劉美蘭 學姐(EMBA-12)           方俊能 學長(EMBA-14) 
蘇成達 學長(EMBA-08)           廖昆隆 學長(EMBA-12)           范銘顯 學長(EMBA-12)
吳明翰 學長(EMBA-13)           魏碧芬 學姐(EMBA-13)           張祐銘 學長(EMBA-13)
何麗萍 學姐(EMBA-13)           傅旭昇 學長(EMBA-13)           陳駿彥 學長(EMBA-13)
蔡文智 學長(EMBA-14)           王志遠 學長(EMBA-14)           王   艾 學姐(EMBA-15)
陳怡諠 學姐(EMBA-15)           張翔傑 學長(EMBA-15)           蔡介欽 學長(EMBA-15)
邱宏泰 學長(EMBA-15)           劉庭軒 學長(EMBA-15)           許哲豪 學長(EMBA-15)
郭裕仁 學長(EMBA-15)           陳昭男 學長(EMBA-15)           郭利尼 學長(EMBA-15)
童維辰 學長(EMBA-16)           吳孟憲 學長(EMBA-16)           顏明裕 學長(EMBA-16)          
吳鈜遠 學長(EMBA-16)           陳冠宏 學長(EMBA-16)           張素鑾 學姐(EMBA-17)          
張鴻熙 學長(EMBA-17)           吳映慧 學姐(EMBA-17)           鄭志強 學長(EMBA-17)          
邱淵郎 學長(EMBA-17)           龍耀宗 學長(EMBA-18)           周國忠 學長(EMBA-18)          
宋秉虔 學長(EMBA-18)           楊紘璋 學長(EMBA-19)           蘇鵬今 學長(EMBA-19)          
洪誌臨 學長(EMBA-19)           陳柏仰 學長(EMBA-20)           江世豐 學長(APEMBA-102)      
姜莉蓉 學姐(IEMBA-02)          IEMBA-05
台南市國立中山大學校友會        戈十A隊(王朝陽學長)            EMBA-11

 
 
瀏覽數  
將此文章推薦給親友
請輸入此驗證碼
Voice Play
更換驗證碼